LR Verkiezingsprogramma


 

Leefbaar Reimerswaal beloofd dat het scherp zal toezien, zoals gebruikelijk, op alle ontwikkelingen die de komende zitting periode zullen passeren en of deze doelmatig, rechtmatig en in het belang zijn voor u als inwoner van Reimerswaal, t.w.

Dat: Uw belastinggeld op de juiste manier wordt besteed,

 

dat: Tarieven niet verder dan de prijsindex zullen stijgen,

 

dat: Wmo geld besteed zal worden waarvoor het bedoeld is, en/of dat er beleid moet komen hoe met “overschotten” op gepaste wijze moet worden omgegaan. Bijvoorbeeld de maandelijkse bijdrage die voor een voorziening wordt teruggevraagt van de gebruiker te compenseren,

 

dat: De economie en toeristische sector op gepaste wijze ruimte krijgt zich verder te ontwikkelen,

 

dat: Er extra aandacht komt voor armoedebestrijding,

 

dat: Gekeken wordt om voor particulieren nieuwbouwwijken te ontwikkelen en tevens een onderzoek te starten om een project met tinyhouses te realiseren,

 

dat: Bestaande zorgcentra onder geen beding mogen worden verdrongen door reformatorische zorgprojecten. Overleg tussen woonzorgaanbieders en R&B wonen dient verplicht te worden gesteld om tweedeling in de kernen te voorkomen. Gebeurt dat niet dan geen medewerking verlenen aan die nieuwkomers,

 

dat: Arbeidsmigranten kunnen rekenen op goede en menswaardige huisvesting op alle bedrijven conformde vastgestelde regels, geen uitzonderingen toestaan,

 

dat: Een grootschalig woon en verblijfslokatie voor arbeidsmigranten aan de westkant van Reimerswaal gesitueerd wordt op het bedrijventerrein Olzendepolder te Yerseke,


 

dat: Wij ouderenzorg uiterst belangrijk vinden en daar waar kan, deze groep mensen die onder mindere omstandigheden onze huidige welvaart gestalte hebben gegeven, ook alle mogelijkheden bieden die ze verdient hebben. T.w. Levensloop bestendige woningen, goede thuiszorg, buurtzorg, wijkteams en het beschikbaar stellen van hulpmiddelen. Een eigen bijdrage is wat ons betreft niet aan de orde,

 

dat: Alle bestemmingsplannen bebouwdekom in Reimerswaal worden herzien om huisvesting arbeidsmigranten beter te regelen, met strikte en handhaafbare regels en dat opvang voor hun kinderen beter moet worden gefaciliteerd,


dat: Hondenbelasting moet worden afgeschaft,


dat: Bomenkap aan banden wordt gelegt. Kapvergunningen alleen verstrekken als het echt aantoonbaar nodig is om voetgangers en verkeersveiligheid te waarborgen,

 

dat: Het buitengebied en de openruimte niet verder versteend, in het huidige bestemmingsplan bestaande bouwblokken benut kunnen worden en uitbreiding daarvan pas dan, als bedrijfsmatige noodzaak daadwerkelijk aangetoont wordt,

 

dat: Bij handhaving voor iedereen dezelfde regels gelden en daar waar opgetreden dient te worden dit ook gebeurt. En niet dat een wethouder de handhaver verbied bij zijn vrienden of kennissen op te treden. Gelijke monnikken gelijke kappen,

 

dat: Alle dorpshuizen onder een overkoepelende stichting gaan komen,

 

dat: De voetbalvelden, tennisvelden, ijs/skeelerbaan/parkeerterrein en mogelijk een passend dorpshuis te Krabbendijke in een complex op een lokatie gesitueerd kunnen worden. Niet op het oude veiling terrein maar op een goed bereikbare lokatie aan de Schapendijk,

 

dat: Iedere kern in Reimerswaal onze aandacht krijgt en dat wij zoals de afgelopen periode veel inwoners weer hebben kunnen helpen en bijstaan en dat ook in de periode 2018-2022 weer zullen doen.

 

U kunt op ons rekenen. Helder en zichtbaar

Leefbaar Reimerswaal. De kracht van een echt lokale partij, met lokale mensen, 15 vrouwen, 14 mannen, die de kernen kennen en zonder eigenbelang uw belangen willen behartigen.

Leefbaar Reimerswaal: 

Zichtbaar-Helder-Transparant en waar het moet kritisch