Moties en Amendementen


 

De raad van de gemeente Reimerswaal, in vergadering bijeen d.d. 27 februari 2018

Onderwerp

Verlies van vertrouwen in Zeeuwse Milieufederatie en het Zeeuwse Landschap

De Raad,

kennisgenomen hebbende

van de berichtgeving over een akkoord tussen TenneT en de natuur- en milieuorganisaties Het Zeeuwse Landschap, De Zeeuwse Milieufederatie en Natuurmonumenten;

van het feit dat genoemde organisaties hun bezwaren tegen de komst van een nieuwe 380kV verbinding dwars door Zuid-Beveland hebben ingetrokken, in ruil voor een niet-bekendgemaakte compensatie door TenneT;

constaterende

dat de genoemde organisaties lopende de procedures bij de Raad van State het verzet, waarin men schouder aan schouder stond met andere benadeelden, opgeeft;

dat de beide Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties hebben verklaard hun bezwaren op te geven, in ruil voor compensatie ten laste van akkerbouwgronden en aanvullende financiële compensatie voor aanschaf van extra gronden door de organisaties zelf;

dat de waarde van natuur voor deze organisaties dus duidelijk een prijs heeft;

overwegende

dat de beide Zeeuwse organisaties aanvankelijk juridische procedures hebben bekostigd vanuit door subsidie en schenking verkregen middelen;

dat de beide Zeeuwse organisaties nu goede landbouwgronden onttrekken aan de economische en agrarische functies, waardoor de nieuwe verbinding, na maatschappelijke (welzijn en gezondheid) en landschappelijke, nu ook economisch blijvende schade oplevert;

en van mening zijnde

dat de door de Zeeuwse organisaties ontvangen financiële compensatie, voor tenminste de omvang van de kosten van de -met publieke middelen bekostigde- juridische procedure, terugbetaald dient te worden aan de subsidieverstrekkers;

dat Natuurmonumenten een eigen afweging heeft gemaakt ten aanzien van het verwerven van grondposities, die weliswaar het verzet namens benadeelde inwoners en ondernemers schaadt, maar die past bij de positie en rol van deze nationale organisatie;

dat stichting Het Zeeuwse Landschap en De Zeeuwse Milieufederatie met deze deal hun geloofwaardigheid als Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties hebben verloren;

spreekt uit

geen vertrouwen meer te hebben in stichting Het Zeeuwse Landschap en De Zeeuwse Milieufederatie

en roept subsidieverstrekkers op subsidies te heroverwegen

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening

M. Weststrate

Fractievoorzitter Leefbaar Reimerswaal


De raad van de gemeente Reimerswaal, in vergadering bijeen d.d. 27 februari 2018

Onderwerp

Kaders voor burgerparticipatie

De Raad,

kennisgenomen hebbende

van de recente door het college opgezette enquêtes en raadplegingen onder bevolking en ondernemers bij grote projecten, zoals Grondstoffenbeleid en de herinrichtingen Havendijk en Centrum Krabbendijke;

van de onduidelijkheid omtrent het kader van deze vormen van burgerparticipatie, waardoor uitkomsten steeds anders en soms helemaal niet worden verwerkt in voorstellen van het college aan de gemeenteraad;

constaterende

dat het college geen afstemming heeft gezocht met de gemeenteraad over de het moment van burgerraadpleging;

dat het college geen afstemming heeft gezocht met de gemeenteraad over de kaders voor de betreffende burgerraadpleging;

dat het college, bijvoorbeeld ten aanzien van de herinrichting van het centrum van Krabbendijke, geen enkel financieel kader had afgestemd, alvorens tot inventarisatie van wensen en ideeën is overgegaan;

overwegende

dat te vroeg ingezette burgerparticipatie uiteindelijk tot teleurstelling leiden, doordat cruciale aspecten niet konden worden meegenomen of omdat de uitkomsten onuitvoerbaar (onbetaalbaar) blijken te zijn;

dat de beschadiging van het vertrouwen door zinloze burgerparticipatie ook het aanzien van de gemeenteraad betreft;

en van mening zijnde

dat burgerparticipatie en burgerraadpleging goede instrumenten zijn, die bij verkeerd gebruik het vertrouwen in de overheid ernstig kunnen beschadigen

dat burgerraadpleging pas zinvol is wanneer het financieel en juridisch kader voor het betreffende beleidsonderdeel of project volledig helder zijn;

Roept het college op

in alle gevallen de gemeenteraad te betrekken bij plan- en beleidsvorming, alvorens wordt overgegaan tot burgerparticipatie

en

uiterlijk in mei 2018 de gemeenteraad een voorstel te doen voor een algemeen kader voor burgerparticipatie en burgerraadpleging, met de stem van burgers op een zinvolle wijze van invloed te laten zijn op plan- en beleidsvorming.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening

M. Weststrate

Fractievoorzitter Leefbaar Reimerswaal